Loading...
Dienstwijzer 2018-05-22T15:01:27+00:00

Dienstwijzer Kaan Assurantien

WAAROM EEN DIENSTENWIJZER ?
Geachte Client, De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Deze Dienstenwijzer geeft u informatie over ons bedrijf en dienstverlenende informatie.

WIE ZIJN WIJ ?
Kaan Assurantiën is een familiebedrijf met onafhankelijke adviseurs op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt. Ons kantoor is opgericht in 1964 door mijn ouders die ik ben opgevolgd in de zaak. Wij doen zaken door het hele land maar zijn met name actief in onze eigen regio West-Brabant.

ONZE DIENSTEN.
Bemiddelen bij de totstandkoming van de volgende overeenkomsten:

 1. SCHADEVERZEKERINGEN. Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt voor in het geval bijvoorbeeld dat:
  – u ziek wordt en daardoor niet meer kunt werken
  – uw bagage tijdens een vakantie zoek raakt
  – u een aanrijding met uw auto krijgt
  – er brand uitbreekt in uw huis.
  U kunt hierbij denken aan een Ziektekostenverzekering / Arbeidsongeschiktheidsverzekering / Reisverzekering / Autoverzekering / Brandverzekering.

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als cliënt. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

SCHADEVERZEKERINGEN. 
Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten naar wens.

 • Wij maken een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u bij ons zou kunnen verzekeren.
 • Wij assisteren u zonodig in de tijdige opzeggingen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
 • Wij kunnen ook in onderling overleg besluiten elders lopende polissen over te nemen.
 • Wij geven u algemene preventietips omtrent brand e/o diefstal zodat risico’s verkleind worden.
 • Kortom, samen met u letten wij erop dat u niets te veel maar ook niets te weinig verzekert.
 • Wij zullen zonodig de verschillende polisvoorwaarden met elkaar vergelijken om tot een goed advies te komen dat aansluit bij uw omstandigheden.
 • Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een schadeverzekering en controleren deze en ook de polis die daarop volgt. Tevens controleren wij de premie die u in rekening wordt gebracht.
 • Indien noodzakelijk kunnen we in de meeste gevallen een voorlopige dekking regelen. Uiteraard is niet in alle gevallen verlening van voorlopige dekking mogelijk. De verzekeringsmaatschappijen bepalen of er tijdens de periode tussen aanvraag en acceptatie voorlopige dekking bestaat. Dit met het oog op eventuele nadere acceptatie-eisen of aanvullende informatie.
 • Als de verzekeringsperiode eindigt kunnen wij in voorkomende gevallen met u samen overleggen over eventuele voortzetting dan wel aanpassing van de polis.
 • Wij archiveren uw dossier.
 • Bij schade behartigen wij uw belangen en treden in contact met de verzekeringsmaatschappij
 • Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen/begunstigden recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

WAT IS UW ROL BIJ HET SLUITEN EN ONDERHOUDEN VAN UW VERZEKERINGEN?

 • Wij kunnen u uiteraard pas echt goed adviseren als wij kunnen beschikken over alle juiste relevante informatie met betrekking tot uw persoon, eventuele overige verzekerden en/of te verzekeren objecten. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan kan het zijn dat op grond van de voorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden. Wij verwachten van u dat u de aan u toegezonden bescheiden, zoals polisbladen e.d., op juistheid controleert.
 • Hebt u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering. Bovendien kan een zelfde soort reeds bestaande verzekering elders leiden tot dubbel verzekerd zijn of overlapping van dekkingen.
 • Als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit tijdig aan ons doorgeeft. Dit is uiterst belangrijk om te voorkomen dat risico’s onverzekerd raken en/of blijven. Wij geven u hierbij een aantal voorbeelden van belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van eventuele overige verzekerden en/of met betrekking tot te verzekeren of verzekerde objecten: geboorte/samenwonen/huwelijk/scheiding/overlijden/invaliditeit/de bestemming van uw woning/beroepskeuze of wijziging van functie op uw werk/relevante inkomensveranderingen/aanschaf van kostbare zaken/aan-en verbouw van uw woning. Deze opsomming is niet gelimiteerd. Er kunnen zich tal van andere veranderingen voordoen in uw leefomgeving die van invloed kunnen zijn op uw verzekeringen. Zelfs als uw bijvoorbeeld andere buren krijgt die gaan verbouwen waardoor zich met betrekking tot de belending van uw woning een ander risico voordoet kan doorslaggevend zijn voor de bepalingen in de voorwaarden van de verzekering van uw eigen woning of inboedel. Een aangrenzend woonhuis dat verbouwd wordt tot winkel of horecagelegenheid kan een behoorlijk verschil in risico opleverenx
 • In principe onderhouden wij de contacten met de verzekeraar voor u. Het kan voorkomen (denk o.a.aan een rechtsbijstandschade/juridisch conflict waarin u gedupeerde bent) dat u liever zelf in contact treedt met desbetreffende verzekeraar. Dat is natuurlijk mogelijk en graag worden wij dan op de hoogte gesteld van uw rechtstreekse benadering.

ONZE BEREIKBAARHEID
Uiteraard willen wij goed bereikbaar zijn voor u als klant of toekomstige klant. Daarvoor hebben wij de volgende communicatie kanalen:

Kantoor KAAN ASSURANTIEN
op Antwerpsestraatweg 24, postcode 4615 AS te Bergen op Zoom.

telefonisch op de nummers 0164 – 233358 en 0164 – 251705.
per fax op nummer 084 – 7464183
per e-mail adres: kaanassurantien@planet.nl
via website www.kaanassurantien.nl

buiten kantoortijd op het mobiele nummer 06-53747166

Wij zijn geopend:

Maandag tussen 10:00 en 17:30
Dinsdag t/m Vrijdag tussen 9:00 en 17:30
Zaterdag op afspraak
Tevens kunt u buiten kantoortijden met ons afspreken.

DE PREMIE
Premiebetalingen kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. Bij elke polis wordt aangegeven welke incassomethode zal worden gevolgd.

Incasso door KAAN ASSURANTIËN
In de meeste gevallen zullen wij namens de verzekeringsmaatschappij de door u verschuldigde premie bij u incasseren. U kunt dan kiezen voor betaling met acceptgiro, ofwel u kunt ons machtigen om de premie af te laten schrijven van uw bank of giro, ofwel kan er door u opdracht zijn gegeven aan uw bank om automatisch periodiek overschrijvingen te doen aan ons. Als u ons machtigt zullen wij de premies incasseren d.m.v. elektronisch bankieren op momenten die u bekend zijn gemaakt door ons ofwel als logisch gevolg van de in de polis opgenomen premievervaldag.
Premies worden meestal per jaar betaald, maar ook termijnbetalingen zijn mogelijk in overleg, zoals maand, kwartaal of halfjaarlijkse betalingen. Het hangt nogal af van de desbetreffende polis/verzekering of pakket hoe de termijnbetaling geregeld kan worden. In sommige gevallen kan er termijntoeslag gevraagd worden (losse polis), in andere gevallen (totaalpakket) is er vaak geen toeslag. Dit geldt tevens voor de poliskosten. Deze worden meestal wel bij losse polissen gerekend, terwijl dit bij volledige pakketten vaak achterwege blijft. Als uw premie belegd wordt in aandelen zal de koers daarvan bij de verzekeraar bekend zijn. Wij kunnen dit voor u achterhalen en u daarover informeren. Als u eenmaal uw premie aan ons hebt betaald, bent u bevrijd van betaling aan de verzekeraar. Daar zorgen wij immers voor.

Incasso door verzekeraar
In sommige gevallen incasseert de verzekeraar zelf. Dit kan zich voordoen bij vooral levensverzekeringen met een vaste termijnpremie of hypotheken en bij schadeverzekeringen als dat in overleg is afgesproken. Ook bij de verzekeraar geldt dat u deze kunt machtigen. Dat zal in de onderhavige kwesties meestal het geval zijn wegens zekerheid van incasso. Ook voor de toeslagen bij termijnbetaling en eventuele poliskosten geldt hetzelfde als hierboven reeds vermeld. Wij kunnen u te allen tijde bijstaan bij onduidelijkheden omtrent afschrijvingen door verzekeraar. Voor zowel incasso door ons als door verzekeraar geldt dat er op verzekeringen assurantiebelasting geheven kan worden ter hoogte van 7% over premie en poliskosten. Niet op alle verzekeringen wordt assurantiebelasting geheven. U kunt bij ons daarover informeren. De assurantiebelasting is een belasting die door de verzekerings maatschappijen afgedragen dient te worden aan de fiscus.

Problemen en/of afspraken rondom incasso/premiebetalingen.
Het is belangrijk dat u de premies op tijd betaalt. Indien u de premie niet tijdig betaalt, kan de verzekeraar in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht. Als u dus verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat wij naar een oplossing kunnen zoeken. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht hebt op gehele of gedeeltelijke premierestitutie zullen wij namens u de contacten met de verzekeraar hierover verzorgen.

ONZE ZAKELIJKE RELATIE MET VERZEKERAARS
KAAN ASSURANTIËN is volledig adviesvrij! Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten van alle verzekeraars met wie wij samenwerken kunnen adviseren. Overigens brengt het lidmaatschap van de Adfiz dit vanzelf met zich mee. Wij betrekken in onze advisering de producten van meerdere verzekeraars. Wij hebben wel een selectie gemaakt in het aantal verzekeraars met wie wij willen samenwerken. Dit komt voort uit de jarenlange zakelijke ervaring die wij hebben met verzekeraars en komt u ten goede.
KORTOM; KAAN ASSURANTIEN IS EEN ONGEBONDEN BEMIDDELAAR.

HOE WORDEN WIJ BELOOND?
Beloning op basis van provisie.
Wij ontvangen van verzekeraars waar uw verzekeringen gesloten zijn een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening gebracht wordt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf. Dit kunnen bijvoorbeeld consultancy kosten betreffen.

ONZE KWALITEIT
Aanvraagnummer vergunning AFM 12006487
Vergunning-WFT is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.
Ons kantoor is aangesloten bij: Adfiz.
Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij een organisatie die van haar leden een bepaalde kwaliteitsnorm eist.Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis op peil wordt gehouden.

 • Wij zijn in het bezit van alle vereiste vakdiploma’s.
 • Wij als Assurantie Adviseurs blijven ons bekwamen in het vak via permanente educatie (RAIA).
 • Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten.

Voor u geeft dit extra zekerheid.

Beeindiging zakelijke relatie.
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeraar verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
Ook wij kunnen het initiatief nemen om de zakelijke relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij KAAN ASSURANTIËN totdat een ander intermediair deze overneemt.

KLACHTEN
Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen, of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden direct door de directie discreet behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut.


Namens KAAN ASSURANTIEN BV,
Hans Kaan.